ข่าวเศรษฐกิจ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะปั่นจักรยานดูเส้นทางการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังแบบแปลงใหญ่ 1,637 ไร่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะปั่นจักรยานดูเส้นทางการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังแบบแปลงใหญ่ 1,637 ไร่

ซึ่งเกษตรกรตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 124 ราย รวมตัวกันปลูก สามารถสร้างรายได้งามเกือบ 20,000 บาท/ไร่

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในกิจกรรมปั่นจักรยานดูเส้นทางเกษตรแปลงใหญ่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา พื้นที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่เกษตรกรได้รวมตัวกัน 124 ราย ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 1,637 ไร่ แบบนาแปลงใหญ่ โดยมีทีมงานผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า 70 คน ร่วมปั่น พร้อมรับฟังผลการดำเนินการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา จากนายเฮ็ง ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อย ทนแล้ง การลงทุนเพาะปลูกต่ำกว่าพืชชนิดอื่น ที่สำคัญอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 100 – 120 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตสร้างรายได้เฉลี่ยไร่ละ 18,700 บาท, ผลผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปัจจุบันราคาข้าวโพดอยู่ที่ ก.ก. ละ 7.90 บาท

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ตรงนี้ไม่เหมาะกับการปลูกข้าว เนื่องจากต้องลงทุนสูบน้ำเข้านา ประกอบกับมีอินทรียวัตถุต่ำ ในช่วงฤดูแล้งการปลูกพืชตระกูลถั่ว อาทิ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชอายุสั้น ใช้เวลาเพียง 100 – 120 วัน ก็เก็บผลผลิต สามารถสร้างรายได้แล้ว จึงคุ้มกว่าการทำนาและใช้น้ำไม่มาก นำไปสู่การพัฒนาการปลูกพืช และแก้ปัญหาการปลูกพืชในฤดูแล้ง หลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ซึ่งการปรับเปลี่ยนรวมตัวกันปลูกพืชแปลงใหญ่ จึงเป็นโอกาสที่เกษตรกรจะเข้าถึงการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การลดต้นทุกการผลิต โดยรวมตัวกันหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีการผลิตร่วมกัน มีการบริหารจัดการด้านผลผลิตและการตลาดร่วมกัน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ประเทศไทยใน 1 ปี ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 7 ล้านตัน แต่ขณะนี้ทั้งประเทศเราผลิตข้าวโพดได้กว่า 4,000,000 ตัน ต้องนำเข้าข้าวโพดและพืชอื่นที่ทดแทนข้าวโพดปีละเกือบ 3,000,000 ตัน

เพราะฉะนั้น ความต้องการของตลาดในแง่ของสินค้าและความต้องการ ไม่เป็นปัญหา มีปัญหาคือการกระจุกตัวของข้าวโพดในช่วงเวลาจำกัด ที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปัญหาที่ต้องช่วยเกษตรกร คือ การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงไม่ได้เข้าโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลได้ เพราะต้องแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง จึงนำไปสู่การดึงปริมาณข้าวโพดให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ อีกทางหนึ่งด้วย

อัมพร ขุนกอง รายงาน