ตามรอยพ่อ

พิษณุโลก “ยายยิ้มรวมใจ”ชมรมบัณฑิตอาสาร่วมบูรณาการ สร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่ ถวายพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

พิษณุโลก “ยายยิ้มรวมใจ”ชมรมบัณฑิตอาสาร่วมบูรณาการ สร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่ ถวายพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

นายแผน พานทอง นายกสมาคมเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ชมรมบัณฑิตอาสา เพื่อน้อง เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร (มมร.สธ.)ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะครูฝายมีชีวิต กลุ่มจิตอาสา,กลุ่มThailand Hardcore และชมรมภูบ่สูง กำหนดจัด”โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ” ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี “กิจกรรมชุมชน รวมใจ สร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่ ” ฝายสร้างชีวิต”ยายยิ้มร่วมใจ” (ฝายมีชีวิต) บ้านท่าหนอง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในระหว่างวันท่ี 17-19 มีนาคม 2561

นายแผน กล่าวอีกว่า เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างฝายมีชีวิต และสืบทอดเจตนารมณ์ของ หญิงชราวัย 91 ปี ที่ใช้หยาดเหงื่อแรงกายสร้างฝาย ปลูกป่าทำเพื่อผืนป่าและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ให้ได้มีที่พักพิงอาศัยและเป็นแหล่งอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ที่ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็ก เยาวชน และชุมชนให้รู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ตลอดจนสร้างกุศลอันดีงามในรูปแบบการแบ่งปันตามหลักวิธีปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาและให้กลุ่มเยาวชนในชุมชนเมืองได้เรียนรู้วิถีและความเป็นอยู่ของพี่น้องในถิ่นทุรกันดารและบนพื้นที่สูง โดยนำกิจกรรมที่เป็นสาระ และสันทนาการ ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นต้นน้ำลำธารป่าไม้เพื่อให้คงอยู่และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต และป้องกันการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนในพื้นที่

เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี อย่างน้อยพื้นที่ละ 35 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างฝายและ การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ด้วยวิธีการจากธรรมชาติ และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงได้ อย่างเป็นระบบทีชัดเจน

ชมรมบัณฑิตอาสา เพื่อน้อง เพื่อชุมชน มมร.สธ. ส่งเสริมให้ความสำคัญแก่เด็ก เยาวชน และชุมชน ให้มีความมั่นคงในประสบการณ์การทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และต้นน้ำสร้าง ภาวะผู้นำทั้งด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มอย่างอิสระ ผ่าน กระบวนการ และกิจกรรมอันหลากหลายรูปแบบเชิงธรรมชาติ วิชาการสันทนาการและการปฎิบัติจริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close