เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จากบรรพษุรพ สู่ลูกหลาน

 

วันที่ 7 มกราคม 2561 ที่บริเวณสนามกลางหมู่บ้าน บ้าน 5 และบ้าน 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชน ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศทั้งทวีปเอเชียและยุโรป จำนวนมาก ร่วมเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2562

เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และสร้างความรัก ความผูกพันกันของทุกคนในชนเผ่า เป็นการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ส่งเสริมความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีปีใหม่ม้งให้คงอยู่สืบต่อไป


โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้งจะได้รับทราบถึงวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ และตำบลวาเล่ย์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ของอำเภอพบพระ
โดยมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งการโยนลูกช่วง การตีลูกข่าง การยิงหน้าไม้ การประกวดธิดาปีใหม่ม้ง การแสดงของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น