ม.พะเยา ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร”

มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แด่ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร รับถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมถวาย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้ปฏิบัติภาระแห่งการสืบทอด และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามระบบแห่งมาตรฐานทางการศึกษาด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยพระคุณเจ้าเป็นผู้มีบทบาท สำคัญในการจัดตั้ง วิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นสถานศึกษา ให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรพระปริยัติธรรม ควบคู่กับหลักสูตรวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “สถาบันพลังจิตตานุภาพ” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนา และสถานที่ฝึกอบรมเรื่องสมาธิในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงได้ขยายสาขาเพื่อจัดการฝึกอบรมให้แก่พุทธศาสนิกชนและ ศาสนิกชนทุกศาสนาทั้งในประเทศไทยกว่า 180 แห่ง และต่างประเทศ คือประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริการวม 9 แห่ง

ในขณะเดียวกันพระคุณเจ้ายังได้จัดทำหลักสูตรสมาธิขึ้นหลายหลักสูตรที่เหมาะกับผู้สนใจที่จะฝึกปฏิบัติอาทิหลักสูตรชินสาสมาธิ (สมาธิเพื่อการชนะใจตนเอง) หลักสูตรยุวสาสมาธิ (สมาธิสำหรับเยาวชน) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรครูสมาธิ ที่ได้รวบรวมหลักการและแนวทางการปฏิบัตินับตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูงเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

สิ่งดังกล่าวได้แสดงถึงผลแห่งวัตรปฏิบัติที่พระคุณเจ้าได้เพียรพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยบริหารจัดการความรู้ด้วยการให้การศึกษา และเผยแพร่พระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์ในสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการบริหารจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆที่ล้วนทำให้คนในสังคมต่างได้รับความรู้ทั้งทางโลกคู่กับทางธรรมอย่างทั่วถึง สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติเป็นเอกฉันท์ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบพระธรรมมงคลญาณ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป