พะเยา พัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ จัดเวทีสร้างการเรียนรู้กระบวนการพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียน

วันที่ 27 มิย.2562 คณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียน จังหวัดพะเยา บูรณาการ จัดเวทีสร้างการเรียนรู้กระบวนการพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

คณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะทำงาน “ถอดบทเรียนระบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย” ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) จัดเวทีสร้างการเรียนรู้กระบวนการพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนของภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ผู้ประกอบการ เด็กนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

นางสาวเพ็ญนภา พรสุพิกุล คณะทำงาน “ถอดบทเรียนระบบการจัดการรถรับ -ส่งนักเรียนที่ ปลอดภัย” กล่าวว่าศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนารถรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัย จึงได้ดำเนินงานโครงการ เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนของภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน และศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนา

ทั้งนี้ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางคณะทำงานฯ ได้ให้ความสำคัญ และโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องของจังหวัด เพื่อสร้างมาตรการและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนารถรับส่งนักเรียนปลอดภัย โดยเริ่มต้นจากการทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียน จำนวนนักเรียนที่โดยสาร จัดทำข้อมูลสภาพรถและคนขับรถ และมีการพัฒนาครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบเพื่อนร่วมทางและความพร้อมของคนขับแต่ละเที่ยว นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานที่ศึกษา ชมรมผู้ปกครอง และผู้ประกอบการในทุกเดือน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้ปรับจุดรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยจากเดิมที่เคยรับส่งนอกโรงเรียนก็ดำเนินการย้ายเข้ามายังจุดที่จัดให้ในโรงเรียนทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยามุ่งเน้นความปลอดภัยบนท้องถนน

โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน โดยมีมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาเป็นกองเลขาและให้มีการติดตามการทำงานของคณะทำงานร่วมกัน จากนั้นรายงานผลไปยังคณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยของจังหวัดต่อไป