พิษณุโลก สปข 4  จัดอบรมแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4 (ผอ.สปข.4) พิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อบรมแกนนำเยาวชนสัญจรต้านภัยยาเสพติด” จัดโดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.4 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในมาตรการปราบปราม บำบัดรักษา และป้องกันยาเสพติด การผลิตสื่อคลิปวีดีโอ ปชส.ป้องกันยาเสพติด การศึกษาดูงานฯ รวมถึงสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนให้ตระหนักถีงพิษภัยและปัญหายาเสพติด นำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป