พะเยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันที่ 26 มิ.ย.2562 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เบื้องหน้าพระบรมฮาบาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา หรือ ศอ.ปส.จ.พย. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดขึ้น ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ และนโยบายรัฐบาล

ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน และเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อ่านสารจาก นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำพลังมวลชน กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

พร้อมกันนี้ได้มอบโล่ประกาศเกียรติ คุณแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยอดเยี่ยม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดบูทนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 การแสดงของน้องๆนักเรียนนักศึกษาด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานราชการ องค์กร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก