วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน ให้หน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

โดยการรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของทุกภาคส่วน การแสดงของสมาชิกชมรม To Be Number One การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจัดทำมาตรฐาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ ว่าปฏิบัติให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว การมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด การมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลงาน To Be Number One ดีเด่น การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562

มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นิสิตนักศึกษา สถานประกอบการ ร่วมกิจกรรมกว่า 1, 400 คน