ม.นเรศวร จัดนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” แลผ้าโบราณและผ้าร่วมสมัยของ 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก


การจัดนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่.21 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร”

โดยพิธีเปิดนิทรรศการครั้งนี้ มีนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้แทนชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง “ผ้าชาติพันธุ์ไทในเมืองสองแคว” และการแสดงโดยชมรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำและชมรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน

นิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” จัดแสดงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ไทครั่ง ไทลาว ไทยวน ที่อพยพจากประเทศต่าง ๆ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาหลายร้อยปี ยังคงวิถีชีวิต วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยผ้าทอมือโบราณที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน และผ้าทอที่มีการประยุกต์พัฒนาให้มีความร่วมสมัย จำนวน 130 ชิ้น เช่น ผ้าซิ่นลายแตงโม, ผ้าขาวม้า, ผ้าเปียว, เสื้อฮี, เสื้อไท ของชาวไทดำ…ซิ่นก่าน ซิ่นหมี่โลดต่อตีนจก, ซิ่นหมี่น้อย, ซิ่นหมี่ตา, ซิ่นซิ่ว ของชาวไทครั่ง

นอกจากนั้น ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ, ผ้าคลุมไหล่จากผ้าไหม, ผ้าจก, ผ้าซิ่นขิด ของชาวไทลาว…ผ้าซิ่นไหมตีนจกลายหงส์ซ้อนนก, ซิ่นตาผ้าพื้น, ซิ่นตาหมู่, ซิ่นแหล้, ผ้าจกคูบัว, ย่ามแดง, หมอนสี่เหลี่ยม, หมอนหน้าจก ของชาวไทยวน เป็นต้น

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมความวิจิตร งดงามของผ้าทอทั้ง 4 ชาติพันธุ์ ในนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055961202 และ 1208

พรปวีณ์ ทองด้วง /รายงาน