ธนาคารออมสิน MOU วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ GSB Digital School Bank


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นาย อนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 เป็นผู้ร่วมลงนามปณิธานของธนาคารออมสินในการธนาคารเพื่อสังคม

ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารออมสิน มีโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออมสำหรับเด็กและเยาวชน มีบริการ Mobile Banking (MyMo) ที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมของกลุ่มคนในยุคดิจิตอลตลอดจน สนับสนุนให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ธนาคารออมสิน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน ให้แก่เด็กและเยาวชน

โดยเริ่มต้นการเก็บออมด้วยตัวเอง ให้เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งร้านค้าภายในโรงเรียน มีความเข้าใจในการใช้บริการทางการเงินในรูปแบบ Online ได้ง่ายยิ่งจึ้น ผ่านระบบ Digital Banking และเพื่อส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

ธนาคารออมสิน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “GSB Digital School Bank” จะเป็นการส่งเสริมกำหนดให้เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ บุคลากรโรงเรียน รวมทั้งร้านค้าภายในโรงเรียน ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม อีกทั้ง สามารถใช้บริการทางการเงินในแบบ Online ผ่านระบบ Digital Banking ในชีวิตประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศในยุค Thailand 4.0

คมเดช พลสว่าง /ข่าว

ชนันท์ ช่างเงิน /ภาพ