เชียงราย   ศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้ในพื้นที่การค้า และการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน

วันที่ 24 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่การค้าและการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ

โดยมี นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนามูลนิธิกิจกรรมปิดทองหลังพระ และรักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นำกลุ่มเป้าหมายเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ในอำเภอชายแดนที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ยาเสพติดจากอำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย จำนวน120 คน เข้ารับการอบรม

การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดน จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ ด้วยการจัดให้มีการอบรมเรียนรู้ประสบการณ์ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรที่ 2 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 เพื่อให้เข้าใจหลัการพัฒนาศาสตร์พระราชา และตามตำราแม่ฟ้าหลวง และสามารถทำแผนการดำเนินการโครงการ และนำองค์ความรู้กลับไปปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวต่อผู้เข้ารับการอบรมว่า “ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวเอาความรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหมู่บ้านครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาและคุกคามตามแนวชายแดนไม่ให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทุกประเภท”

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ยังเป็นการรับฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาเร่งด่วน (Quck win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมและนำเสนอต่อที่ประชุมอีกด้วย