พะเยา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว ศึกษาดูงาน

วันที่ 23 มิ.ย.62 ท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และท่านวันนา แก้วสันติ หัวหน้าห้องว่าการแขวงอุดมไชย พร้อมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านอาชีพ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน บ้านบัวให้การต้อนรับ


จากนั้นเดินทางไปดูการดำเนินงานโรงสีข้าวชุมชนบ้านบัวหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น ซึ่งสร้างด้วยงบพัฒนาจังหวัดพะเยาปีงบประมาณ 2556 ด้วยงบประมาณ 1,349,000บาท ซึ่งโรงสีแห่งนี้ เป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆในทุกขั้นตอนการผลิตจากการเก็บรักษา ดูงานการผลิต เตาแกลบชีวมวล ที่บ้านนายเสาร์แก้ว ใจบาล หมู่ที่ 4 ซึ่งได้คิดค้นพลังงานทดแทน ด้วยการสร้างเตาแกลบชีวมวล หนึ่งในนวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัจจุบันผลงานของปราชญ์ท่านนี้ ได้ขยายผล ต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆตลอดจนผู้สนใจมาเยี่ยมชมศึกษางานศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก


ต่อมาคณะได้เดินทางมาดูกิจกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ วิถีชีวิตพอเพียงซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติในบ้านบัว เป็นลักษณะกลุ่มช่างทำแคร่ไม้ไผ่ และบันไดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งราษฎรของหมู่บ้าน นอกจากจะมีอาชีพจักสาน เข่ง สุ่มไก่ จากไม้ไผ่แล้ว ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นช่างในหมู่บ้าน ก็ได้รวมตัวกัน ทำอาชีพจักรสารแคร่ไม้ไผ่ และทำบันไดไม้ไผ่ ออกจำหน่ายในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงจนมีผู้สนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก สามารถทำรายได้ให้กับกลุ่มช่างบ้านบัวได้เป็นอย่างดี

โดยในวันพรุ่งนี้ วันที่ 24 มิถุนายน คณะจากแชวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเข้าร่วม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ การค้าชายแดนจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว และศึกษาดูงาน ตามโครงการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ และขยายตลาดการค้าการลงทุน ในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียน และประเทศคู่ค้า ซึ่งจังหวัดพะเยา โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนดจัดขึ้น ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา รายงาน