ข่าวสังคม

เทศบาลตำบลพลายชุมพล จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลพลายชุมพล จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

 

เช้าวันนี้ ( 28 ก.พ.61 ) ที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนตำบลพลายชุมพล ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานมีกิจกรรมการแห่ขบวนรถที่ประดับด้วยขยะรีไซเคิลมองดูมีสีสันสวยงามแปลกตาของ 5 หมู่บ้านของตำบลพลายชุมพล และมีการนำเศษขยะเหลือใช้มาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกาย สวมใส่ประชันโฉมสร้างสีสันให้กับงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยขบวนแห่ได้เดินรณรงค์ไปตามถนนจากหน้าร้านอาหารกุ้งแก้วถนนสิงหวัฒน์มายังเทศบาลตำบลพลายชุมพล เพื่อสะท้อนถึงปัญหาของขยะมูลฝอย และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญร่วมกับทางเทศบาลด้วย

 

นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล กล่าวว่าในปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และจัดระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการและมีข้อสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในส่วนของเทศบาลตำบลพลายชุมพลมีพื้นที่ทั้งหมด 13.269 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย หอพักและสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก มีปริมาณขยะมูลฝอย 10 ตัน ต่อวัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเทศบาลตำบลพลายชุมพล จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม “เปลี่ยนขยะเป็น
กองบุญ” ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด โดยคัดแยกออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่รณรงค์ขยะรีไซเคิลจากทุกภาคส่วนในตำบลพลายชุมพลเพื่อร่วมสมทบเป็นกองบุญขยะรีไซเคิลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส และสมทบกองทุนธนาคารขยะโรงเรียนบ้านพลายชุมพล กิจกรรมการเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การประกวดขบวนรณรงค์ การประกวดนางงามรีไซเคิล การประกวดหน้ากากรีไซเคิล การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และนิทรรศการด้าน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close