ผอ.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เผยน้ำน่านไหลผ่านเทศบาลนคร คุณภาพเสื่อมโทรมต่ำกว่ามาตรฐาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก เปิดเผยว่า คุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 3 ครั้ง ในปี2562 จำนวน 3 สถานี คือ NA08 หน้าเขื่อนนเรศวร อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก  NA07 หน้าวัดโพธิญาน ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก และ NA06 สะพานวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าคุณภาพน้ำจัดอยู่ในประเภทระดับดีถึงระดับพอใช้ โดยจัดอยู่ในประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 และพบว่าพารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาของแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก คือปริมาณค่าBOD (ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ)สูงเกินค่ามาตรฐาน ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลงในทุกๆครั้งในแต่ละปีในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 กล่าวอีกว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่านพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 สถานี เป็นประจำทุกปีสำนักงานฯได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ 4 ครั้งต่อปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคมของทุกปี สถิติย้อนหลัง 5 ปี2557 – 2561 พบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน  3 สถานี มีแนวโน้มเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2562 ซึ่งพบว่าในภาพรวมคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก คุณภาพน้ำจะเสื่อมโทรมลง

แม้จะจัดคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ประเภทพอใช้ก็ตามแสดงว่าท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนคร มีผลต่อคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านแย่ลงกว่าช่วงที่ไม่ผ่านเทศบาลนครพิษณุโลกเมื่อพิจารณาดัชนีคุณภาพน้ำ(Water Quality Index ) คุณภาพน้ำจาก 5 พารามิเตอร์ พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายถาวรกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  กล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคโดยผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยกระบวนการผลิตประปาเสียก่อนในส่วนของอาคารบ้านเรือนของประชาชน ตลอดจนอาคารสร้างใหม่ต้องรณรงค์ให้ประชาชนต้องช่วยกันจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยลงท่อเทศบาลนครพิษณุโลก โดยติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมันทุกครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นก่อน

สำหรับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานตามกฎหมายทุกฉบับ ต้องเข้มงวดกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ำเสียลงท่อรวบรวมของเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก นับว่าโชคดีที่มีเขื่อนนเรศวรกับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ช่วยควบคุมปริมาณน้ำ ทำให้แม่น้ำน่านมีน้ำไหลด้วยความเร็วสม่ำเสมอ และช่วงนี้มีฝนตก มีน้ำเหนือไหลบ่าทำให้คุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ถือเป็นความโชคดีของเมืองพิษณุโลก ที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน การผลักดันให้เทศบาลนครพิษณุโลก เดินระบบบำบัดนำ้เสียรวมจะเป็นการช่วยให้คุณภาพน้ำทิ้งที่จะปล่อยลงแม่น้ำน่านมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้สั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยปฎิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินให้จังหวัดทราบเป็นระยะนายถาวรกล่าว