รพ.ค่ายจิรประวัติ เปิดอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โดย พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 เป็น ประธานในพิธี พ.อ. สมินท์ บุญลิขิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ กล่าวรายงาน

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ สังกัด กองทัพบก ให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพล และครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยทหารในพื้นที่อื่นที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไปตามขีดความสามารถ ปฏิบัติงานเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง และในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีชุดแพทย์บรรเทาสาธารณภัย (MERT) ที่มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้นยังเป็นโรงพยาบาล เพื่อฝึกเพิ่มพูนทักษะให้กับแพทย์จบใหม่ ก่อนการออกปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ ปัจจุบันมีผู้มารับบริการประมาณ 200,000 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านโครงสร้างกับจำนวนผู้รับบริการที่แออัดและมีความซับซ้อน ทำให้ต้องมีการขยายพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์

โด เมื่อปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ได้รับอนุมัติ แผนจัดหาโดยเงินรายรับสถานพยาบาล เพื่อก่อสร้าง อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน จำนวนเงิน 175,000,000 บาท และอนุมัติเพิ่มเติมในการจัดหาคุรุภัณฑ์อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน เป็นเงิน 32,826,100 บาท แล้วเสร็จสมบูรณ์ ด้วยวงเงิน 207,826,100 บาท

มีสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล มีพื้นที่ให้บริการรวม 8,000 ตารางเมตร / สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ประมาณ 600 คนต่อวัน อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินนี้ จะเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ และกองทัพภาคที่ 3 ต่อไป

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพจากโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ และ คุณชิดาวัลย์ อุดมรัตนานันท์