รร.วัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ร่วมกันทำนาอินทรีย์ สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณแปลงนาสาธิตโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก นางวาสนา เบ้านี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว พร้อมด้วย นายณัฐิวุฒ์ โชติมนต์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการนาอินทรีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะครู ครูปราชญ์ชาวบ้าน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ด้วยการร่วมกันทำนาอินทรีย์ สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุพ

นางวาสนา เบ้านี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กล่าวว่าสำหรับ วันนี้ทางโรงเรียนวัดดอนแก้ว ได้จัดทำขบวนการเรียนรู้ active learning เป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพิ่มเติมของโรงเรียน คือการ ทำนาอินทรีย์ มีกิจกรรมการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยถือโอกาสร่วมจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ2 เพื่อสร้างความขวัญกำลังใจให้แก่กันและกัน เป็นการจับพี่รหัสน้องรหัส นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมพี่กับน้องปั้นคันนาร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธไมตรี เพื่อรอรับน้ำในช่วงฤดูฝน โดยหลังจากนั้น นักเรียนก็จะได้ร่วมทำนาอินทรีย์ในทุกขั้นตอน ทั้ง การดำนา จนถึงการเกี่ยวข้าว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มรู้แบบ

สำหรับสาเหตุที่เลือกการรับน้อง ด้วยการร่วมกันทำนาในครั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมการทำนา เป็นกิจกรรมที่เหน็ดเหนื่อย ทำให้พี่น้อง เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวกัน สามัคคีกัน และรู้จักการทำงานแบบหมู่คณะ

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสนุกสนาน ทั้งการแข่งขันจับปลาไหล ในท้องนา ระหว่างนักเรียนทั้งสองห้องอีกด้วย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีความผูกผันกันธรรมชาติ และห่วงแหนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมสืบสานการทำนาจากบรรพบุรุพ

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น