เปิดงาน 330 ปี กัญชา ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.09 น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ประเสริฐ อัตโตหิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี อาจารย์ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าความร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจบริการสุขภาพ และกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจบริการสุขภาพ และส่งเสริมการตลาดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธุรกิจบริการสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก รวมถึงการจัดกิจกรรมการเสวนาการใช้กัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ การแพทย์แผนไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาผู้ป่วย การอบรมให้ความรู้และสาธิตการปรุงยาตำรับยาที่มีการใช้ผสมอยู่ 16 ตำรับ และการใช้การใช้ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป

ในการนี้ จัดนิทรรศการความรู้ด้านการปลูก การผลิต การจำลองคลินิกสาธิตกัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย การอบรมผู้ใช้กัญชา แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอฟื้น และการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย