“พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์” ผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุมสุดยอดอาเซียน

สมาชิกวุฒิสภา และผู้แทนรัฐสภาไทย ผลักดันให้ AIPA  เสนอข้อมูลต่อ ASEAN ในการร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกของแต่ละประเทศในภูมิภาค ต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนให้ภูมิภาคและปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติผ่านการเชื่อมโยงวัฒนธรรมของแต่ละชาติ

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ( ส.ว.)​และผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการหารือระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน (AIPA – ASEAN Interface)​ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (ASEAN Summit) เปิดเผยถึงบทบาทการทำงานของสมาชิกวุฒิสภากับการร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ว่า สืบเนื่องจากในปีนี้ประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน ได้ประกาศแนวคิดหลัก (theme) ในการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน  ซึ่งเชื่อมโยงถึงการดำเนินงานขับเคลื่อนความร่วมมือใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน หนึ่งในนั้นคือเสาหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  และปีนี้รัฐบาลไทยได้กำหนดให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุม AIPA – ASEAN Interface จึงเสนอว่า ควรจะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นรากเหง้าของแต่ละประเทศ เนื่องจากเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และควรสร้างให้ทุกคนเห็นความสำคัญ โดยแต่ละประเทศสามารถใช้วัฒนธรรมของตนเป็นจุด ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาคมอาเซียนให้เกิดความอย่างยั่งยืนได้

นางพิกุลแก้ว กล่าวว่า ไทยควรมีการหลอมรวมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน ด้วยเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับแต่ละชาติ เพื่อให้คนในชาติมีอุดมการณ์ความรักชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ด้วย พร้อมกันนี้เห็นว่า ควรมีการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย

Cr : ทีมข่าววิทยุรัฐสภา