ข่าวสังคม

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 48 ปี

​พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 48 ปี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.ที่ลานเอนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนา สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 48 ปี

สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า-ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย นั้น สืบเนื่องจาก วันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2513 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครขึ้นกลุ่มหนึ่ง โดยใช้ชื่อเรียกว่า สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย(ส.อ.ร.ด.) โดยมีผู้ก่อตั้ง คือ พลโทยุทธ สมบูรณ์ เจ้ากรมการรักษาดินแดน ในขณะนั้น

โดยสมาชิกจะทำการฝึกตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะให้สตรีไทยมีส่วนร่วมรับใช้ประเทศชาติ เป็นศูนย์กลางรวมพลังให้ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อสังคม ซึ่งทาง สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย โดยมี หม่อมราชวงศ์วรรณาภรณ์ สุขเนตร เป็นประธาน ได้มีมติให้ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานจัดกิจรรม วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย โดยมี กองทัพภาคที่ 3 ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ขึ้น เพื่อรวมพลังกลุ่มสมาชิกได้แสดงออกถึงอุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี พร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกันในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อระลึกถึงคุณความดีของสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการให้สมาชิกสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนทั้ง 4 ภาค ได้มีโอกาสมาพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จัก สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย อีกด้วย สำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ทั้ง 4 ภาค จาก 57 จังหวัด จำนวน 350 คน มาร่วมพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close