ข่าวสังคม

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมรักภาษา เพาะกล้าวรรณกรรม ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมรักภาษา เพาะกล้าวรรณกรรม ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมรักภาษา เพาะกล้าวรรณกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนแสงพรหมรีสอร์ท อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเขียนให้แก่เด็กและเยาวชน พัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนด้านภาษาไทย ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกการเขียน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถสร้างสรรค์งานเขียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยโครงการค่ายฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน ส่งเสริมรักภาษา เพาะกล้าวรรณกรรม ครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 170 คน จาก 15 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ โรงเรียนหนองพระวิทยา โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิยาลัย โรงเรียนดงประคำพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม