ตัวแทน 3 ประเทศ ร่วมเปิดมหกรรมสินค้า ภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน “ มหกรรมสินค้า ภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล “ โดยมี ตัวแทนส่วน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงาน “ มหกรรมสินค้า ภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล “ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 –24 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก สร้างศักยภาพความสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค ประเทศ และกลุ่มความร่วมมือต่างๆ ประกอบกับศักยภาพจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน ตามนโยบายการพัฒนา EWEC และ NSEC จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องเผชิญโดยเร่งด่วนและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน เป็นอย่างยิ่งภาครัฐและเอกชน

โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องได้รับการส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาด และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงตลาดการค้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ และ ยังเป็นการเชื่อมโยงกับการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาละลำไย (LIMEC) ซึ่งมีนักธุรกิจ ผู้ประกอบการค้า การลงทุนจาก 3 ประเทศ 9 เมือง มาร่วมตัวกันที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วม 200 คน

นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้พบปะกับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการค้า การลงทุน จาก 3 ประเทศ 9 เมืองที่มาร่วมการประชุมนานาชาติ (LIMEC) ในครั้งนี้โดยเฉพาะผู้นำเข้ามาจากประเทศเมียนมาและ สปป.ลาว ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจสั่งซื้อสินค้าเพื่อไปจำหน่ายยังทั้ง 2 ประเทศ อันนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อย่างยั่งยืนต่อไป


ซึ่งภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนเจรจาธุรกิจ บูทแสดงสินค้ากว่า 150 บูท กิจกรรมแสดงบนเวทีแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมพบกับศิลปินที่มีสร้างสีสัน ความบันเทิงทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสินค้าโปรโมชั่น สินค้านาทีทอง เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้เข้าชมงานทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการลง MOU ร่วมกัน ระหว่างนักลงทุน ไทย-เมียนมา –ลาว

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น