พะเยา วันเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา จัดงานวันเกียรติยศ พร้อมพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ใหม่

วันที่ 20 มิ.ย.2562 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวันเกียรติยศ ประจำปี 2562 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพะเยาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงพลังความดี ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ

 

ในโอกาสนี้ได้มีพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ใหม่) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา เข้าร่วมในพิธี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง

สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา เป็นโรงเรียนในโครงการพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณและเพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ มีเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพและเจริญรอยตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ทางโรงเรียนมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน และโรงเรียนมีนักเรียนในระบบประจำทั้งหมดรวม 380 คน