พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานอาหารสัตว์ ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลกองกิจการในพระองค์ 904 เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยงไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ในจังหวัดพะเยา

โดยมีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง โดยสถานสงเคราะห์สัตว์มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบ และ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านรักษ์สัตว์ นางเอื้อมเดือน เสมอเชื้อ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

หลังจากนั้น พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลกองกิจการในพระองค์ 904 พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์สัตว์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้อาหารสุนัข ตรวจเยี่ยมการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำหรับสถานสงเคราะห์สัตว์ มหาวิทยาลัยพะเยามีสุนัขเพศผู้ 22 ตัว เพศเมีย 28 ตัว รวมทั้งสิ้น 50 ตัว บนพื้นที่ 1 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัดเหล่านี้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม