ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการ หนึ่งใจ…เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน จังหวัดพะเยา ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยใน อ.เมืองพะเยา จำนวน 500 ถุง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดขึ้น ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ ที่ประสบความทุกข์ยาก จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยต่างๆ จึงได้ดำเนินโครงการ หนึ่งใจ…เดียวกัน มอบถุงพระราชทาน ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เสนอแผนการดำเนินงานของ กองหนึ่งใจ…เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง สำนักงานในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โดยจังหวัดพะเยา ได้มีการมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการ หนึ่งใจ…เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ถุงให้แก่ ประชาชนผู้ประสบภัยใน ในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้