เลขาฯ สคบ.ตรวจเข้มสินค้าไม่ปลอดภัย

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ ตรวจสอบและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ตลาดชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยไม่พบสินค้าต้องห้าม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเจ้าหน้าที่สคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก พาณิชย์จังหวัดตาก ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ทหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าอันตราย ที่บริเวณตลาดริมเมย ตลาดชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย ครั้งที่ 3

ภายใต้โครงการตรวจสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยตามนโยบายของสคบ. เพื่อเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้มีการผลิตและขายสินค้าที่ได้มาตรฐาน หรือสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถนำไปสู่การเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อทำการทดสอบถึงความเป็นอันตราย ตลอดจนการออกกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่าสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ไม่พบว่าพ่อค้าแม่ค้า มีการนำสินค้า สคบ.มีคำสั่ง ห้ามวางจำหน่ายแต่อย่างใด โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่มีอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดากว่า 20 เท่า โดยพบว่า ที่ตลาดริมเมย เรียบร้อยดี แต่การติดฉลากสินค้า บางรายไม่ถูกต้อง ซึ่งจะมีการให้คำแนะนำกับพ่อค้าแม่ค้าให้ถูกต้อง ให้มีติดฉลากให้ถูกต้อง โดยเฉพาะคนผลิตสินค้าต้นทาง คนขายจะได้ขายอย่างสบายใจ ทั้งนี้สคบ.จะให้ความรู้ที่ถูกต้องต่อไป จะเป็นการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคในทางหนึ่ง ผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีแหล่งผลิตที่ถูกต้อง โดยกรณีสินค้ามีอันตราย ผู้บริโภคสามารถคืนหรือเรียกค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยได้

อย่างไรก็ตาม เนี่องจากการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการค้าเสรี การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสินค้าและบริการที่ทันสมัยอย่างพลิกผัน พฤติกรรมของผู้บริโภคย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์และเพิ่มช่องทางใหม่ๆในการขายสินค้า ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจบางรายที่ขายสินค้าโดยหวังแต่กำไร ได้ฉวยโอกาสผลิตและขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

ภาพ-ขาว/ไพฑูรย์ สุขแว่น