จังหวัดตาก ประชุมจัดงานระเบียงเศรษฐกิจกลุ่มLIMEC หลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำใย

กกร.ตากประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย(LIMEC) ครั้งที่5 ณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 18 มิถุนายน2562  ณ ห้องประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ซอยร่วมแรง ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย(LIMEC) ครั้งที่ 5

โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด กำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทั้งนี้ มีตัวแทนสาธารณรัฐประขาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา และกลุ่มคณะกรรมการภาครัฐภาคเอกชนเหนือล่าง(กกร.) ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์สุโขทัย เพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทางการค้า และการท่องเที่ยว รสมทั้งวางแผนการประชุมครั้งต่อไป ที่สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)ในปี 2563

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ กล่าวว่า กกร.เหนือล่าง มีศักยภาพและมีเพื่อนบ้านอย่างสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อกันมีมูลค่าการค้าชายแดนการท่องเที่ยวรวมทั้งมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้แรงงานในฝั่งไทยเป็นจำนวนมากการประชุม4 ครั้งที่ผ่านมาหมุนเวียนจัดการประชุมในจังหวัดเหนือล่างบังเกิดผลดีไทยได้ประโยชน์จากการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวนับ100,000 ล้านบาท/ปี

ขณะเดียวกันทั้งเมียนมาและลาว ก็ได้ประโยชน์ทั้งการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและส่งแรงงานมาทำงานในฝั่งประเทศไทย เรียกว่า ผลการประชุมทั้ง3 ประเทศได้ผลประโยชน์สูงสุดแบบสมประโยชน์ไปด้วยกัน

รายงานแจ้งว่า ผลการประชุม กกร.เหนือล่าง ยังได้นำเสนอการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ เสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจภาคต่างๆให้มีบทบาทในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ และการจ้างแรงงานภายในจังหวัดตาก โดยการประชุมครั้งนี้ยังได้มอบหมายให้นายปรีดา แก้วเกตุ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก  เป็นประธาน กกร.จังหวัดตาก ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในครั้งต่อไป.

เศรษฐชาติ แหงมงามภาพ/ข่าว