พะเยา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ “ป่าไค้ “1,000 ปี หนองเล็งทราย

เที่ยวชมความสวยงามตามธรรมชาติที่งดงามของป่าไค้ 1,000 ปี ของน้องเล็งทราย ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนาๆชนิด รวมทั้งสัตว์ปีก ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาที่จะทำเส้นทางเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาทางธรรมชาติ ดูวงจรชีวิตของสัตว์น้ำรวมทั้งศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของบ้านปลา ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และถือเป็นหนึ่งเดียวในพะเยา

ชาวบ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประธานชมรมอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ต่างเดินทางเข้าทำการสำรวจป่าไคร้ 1,000 ปีในพื้นที่น้องเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นป่าอเมซอนหนองเล็งทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สวยงามและเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำที่สำคัญของน้องเล็งทรายที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำเกิดความอุดมสมบูรณ์

โดยมีพื้นที่ป่าไม้น้ำหรือป่าไค้ กว่า 2,000 ไร่ในพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ของน้องเล็งทราย ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งบ้านปลาหรือแหล่งที่เพาะพันธ์สัตว์น้ำของน้องเล็งทราย ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันที่จะอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้คนได้เข้าศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของน้องเล็งทรายในขณะนี้

โดยนาวาเอก ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันสลี ตำบลห้วยเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ ระบุว่า สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าป่าไม้น้ำ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ไร่ โดยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไค้น้ำสามสายพันธุ์คือใครพริก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดโดยขณะนี้ทางชุมชนได้ดำเนินการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้ได้ทำเส้นทางการท่องเที่ยว คือจะทำการลัดเลาะไปตามป่าใค้ ที่มีระยะทางมากกว่า 2 กิโลเมตร และจะสามารถสัมผัสกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ของต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งสัตว์ปีกต่างๆซึ่งขณะนี้ทางชุมชนได้ร่วมกันที่จะพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้ได้เข้าศึกษาวงจรวิถีชีวิตทางธรรมชาติของสัตว์น้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไค้ดังกล่าว

ขณะที่นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาร่วมสำรวจในครั้งนี้ ระบุว่า ในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะชุมชนบ้านสันสลีและชาวบ้านบริเวณรอบหนองเล็งทรายดังกล่าวนั้น ถือว่าได้มีการอนุรักษ์ป่าไค้หรือ อเมซอนแห่งหนองเล็งทราย แห่งนี้ไว้และจะเห็นว่าบริเวณหนองเล็งทรายจะมีความอุดมสมบูรณ์ มาโดยตลอด เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำที่สำคัญ จึงทำให้น้องเล็งทรายอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรทางด้านการประมง มาเป็นระยะเวลายาวนาน และชาวบ้านสามารถที่จะประกอบอาชีพในหนองเล็งทรายด้วยการหา กุ้ง หอยปู ปลาได้อย่างต่อเนื่องและมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 500 ถึง 1,000 บาท ซึ่งตรงนี้น่าที่จะพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่ถือว่าเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญของจังหวัด และเป็นหนึ่งเดียวที่มีลักษณะคล้ายป่าอเมซอนของหนองเล็งทราย ทรายที่ชาวบ้านเรียกกัน จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวศึกษา

สัมภาษณ์… นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ขณะที่นายมานพ หาลือ ประธานอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวนั้นถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และถือว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ นอกจากนั้นยังมีเส้นทางที่ท่องเที่ยวที่สามารถศึกษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างแท้จริง ซึ่งต่อไปคงจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่สำคัญของจังหวัด และที่บริเวณแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพิเศษมากกว่าที่อื่นๆเนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ก็จะมีเต่าออกมาวางไข่ ซึ่งถือเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยาที่สามารถค้นพบได้

สัมภาษณ์… นายมานพ หาลือประธานชมรมอุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา