วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร แถลงข่าว 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ห้องประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก อ.อุเทน มุกเย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก อ.ธัมมะธิดา พัฒนพงศา เภสัชกรชำนาญการ อ.นาวิน เหมือนมี หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เป็นเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2562
ภายในงานมีการเสวนาใช้กัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์ไทย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมุทิตาชั้น 6 อาคารอำนวยการ การอบรมให้ความรู้และจัดสาธิตการปรุงยาตำรับยาเข้ากัญชา การสกัดน้ำมันกัญชา ประสบการณ์รักษาผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมมุทิตาชั้น 6 อาคารอำนวยการ การจำลองคลินิก สาธิตการใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ตรวจแล้วรักษาให้คำปรึกษาให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การอบรมผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยหลักสูตรการใช้ต้นตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่

สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้าน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้การใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย การปลูก การผลิต องค์ความรู้และงานวิจัยการใช้ยาสมุนไพรตำรับเข้ากัญชา 16 ตำรับ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 บริเวณหน้าร้านพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ อาคารอำนวยการ ณ มหาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก