สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับกองทัพบก ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทสุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 3 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเปิด โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมการขยายผลโครงความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 10

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยรากฐานความรู้ด้านการวิจัย และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชน

โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างให้เกิดพลังของชุมชนสู่การอยู่ดี กินดี มีอาชีพ มีรายได้ และมีความพอเพียง เป็นทหารฝรั่งที่จะสร้างความยั่งยืนโดยการใช้องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเป็นต้นทุนทางเทคโนโลยีที่จะสร้างมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ประชาชนและชุมชนมีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างพอเพียงและพอดีกับความต้องการของภาคประชาชนในแต่ละชุมชน อย่างเข้มแข็งได้ต่อไป ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาร่วมกับการใช้ความองค์รู้ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 2 เรื่อง 1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก 2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง เกษตรเชิงบูรณาการจากมูลกระบือสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวและผลิตปุ๋ยชีวภาพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้