qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

พิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือฯ บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ

1026
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือฯ บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิก ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และผู้แทนสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13, 14 บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านและกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านนำ้จวงอย่างยั่งยืนประชุมเพื่อ สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาขั้นบันได บ้านนำ้จวง สู่การท่องเที่ยวเมืองรอง

สำหรับบ้านนำ้จวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ   มีการทำนาเกษตรอินทรีย์  พัฒนาที่ดินส่งเสริมปลูกพืช ปลอดสาร 500 ไร่ และกลุ่มปลูกข้าวโค้ว(ข้าวหอมมะลิม้ง หรือข้าวพันปี) เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้บุกเบิกเปิดแหล่งท่องเที่ยวนาขั้นบันไดบ้านนำ้จวง สู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อพี่น้องประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวอีกด้วย