โรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี๋มิ้ง)  อำเภอแม่สอด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มุ่งเน้นเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ

    ที่โรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี๋มิ้ง)อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฏร์วิทยา ร่วมกล่าวสารเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยมีนางระเบียบ  ฝ่ายคำตา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารระดับปฐมวัย โรงเรียนราษฏร์วิทยา ร่วมนำนักเรียน ในระดับชั้นปฐมวัย  ตลอดจนคณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งเน้นให้นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม เพื่อความสนุกสนาน พร้อมมีความกล้าแสดงความสามารถ ในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งการแสดงบนเวที  และการมอบรางวัลให้กับนักเรียน โดยมีคณะผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” 

     สำหรับสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กับเด็ก ๆ นั้นมีใจความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม   รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป

 อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนราษฏร์วิทยา ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชน ให้มีความพร้อมโดยเฉพาะ ในยุค 4.0 ซึ่งสังคมมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ดังนั้นเยาวชนจึงจำเป็นจะต้องมีความพร้อมโดยเฉพาะด้านวิชาการ ที่ทางโรงเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ภาษาทั้ง ไทย จีนและอังกฤษ ควบคู่กับด้านจริยธรรมและศีลธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น