สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมกับ ราชมงคลล้านนา และ บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนาม MOU โครงการการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่ส่งเสริมให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาประเทศจีน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โดยมี ดร.ประภาส งามสงวน ประธานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ของผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ
สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นาย สุรศักดิ์ สุวรรณศรี กรรมการผู้การ บริษัท ดับบลิวเอสเอ็นเทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการตลาดทางเลือกของชาวนาผ่านกลไกสหกรณ์ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ


โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของ 3 หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รวมถึง สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาและใช้ทักษะการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างศักยภาพในการใช้ระบบเทคโนโลยีให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด ในการนำระบบ DTR หรือ ระบบดิจิทัล ไทย ไรซ์ มาให้ภาคการศึกษา และ สหกรณ์ ได้ปรับใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชาวนาไทยได้มีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงอันเป็นการสร้างรายได้ให้ยั่งยืนกับเกษตรไทยต่อไป


สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้รวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 7 6 ราย ในพื้นที่ 1,293 ไร่ เพื่อผลิตข้าวคุณภาพตามโครงการและข้อตกลง และได้ขอความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ส่งนักศึกษาจำนวน 12 ราย อาจารย์ 3 ราย โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ขึ้นในวันนี้