พะเยา ประเมินคุณภาพสาธารณสุขอำเภอ และรพ.สต.ดีเด่น

คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เข้าตรวจประเมินคุณภาพและคัดเลือกสาธาณะสุขอำเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น เพื่อเพิ่มศักยภาพสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถเป็นที่พึ่งของสังคม โดยการเข้าทำการส่งเสริมแนะนำตลอดจนดูแลรักษาผู้ป่วย ในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าการรับการรักษาในโรงพยาบาล

คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ต้องเดินทางเข้าทำการตรวจประเมินเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและคัดเลือกสาธารสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่สาธารณนสุขอำเภอดอกคำใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่ง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพการรักษาตลอดจนถึงงานวิจัยต่างๆของสาขาสุขอำเภอ และโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในเบื้องต้น

โดยในครั้งนี้ได้มีการตรวจประเมินในเรื่องของการนำเสนอของพื้นที่ ส่วนที่สองคือการบริหารงาน สามคือผลงานที่ได้ปฏิบัติงานมา และส่วนที่สี่ก็คือผลงานในเรื่องของวิชาการและส่วนที่ห้า คือผลงานการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมพลังและเสริมสร้างกำลังใจ ในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แต่ละอำเภอ เพื่อเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ชุมชนได้เกิดความเข้าใจในการดูแลรักสาสุขภาพเบื้องต้น


สัมภาษณ์…นายนิยม ศิริ ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น สนง.สาธารณสุขดีเด่น และผู้บริหารดีเด่น เขตตรวจที่ 1


ขณะที่นางเอื้อมจิต ปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกในการประกวดในครั้งนี้ ระบุว่า ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของตำบลบุญเกิดนั้น เรามีจุดเด่นในเรื่องของการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการแนะนำในเรื่องของสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยซึ่งทางสาธารณะสุขของเราจะเฝ้าติดตามคนไข้ในพื้นที่อยู่ตลอด โดยไปเยี่ยมเยียน ซึ่งมีจิตอาสารวมทั้งอาสาสมัครจะเข้าไปคอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด นอกจากนั้นยังได้มีการส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรม 5 อ.กทั้งในเรื่องของอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อดิเรก และอนามัย ซึ่งในทุกหมู่บ้านของพื้นที่จะมีการออกกำลังกายและกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

สัมภาษณ์… นางเอื้อมจิต ปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา