นอภ.เมืองพิษณุโลก มอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วม ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ในพื้นอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 3 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนี้
1. นายประมวล นิ่มนงค์ บ้านเลขที่ 198 ม.9 บ้านแหลมโพธ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก งบประมาณ 20,000 บาท เปลี่ยนหลังคาพร้องสร้างห้องน้ำ
2. น.ส. มินา บัวสด บ้านเลขที่ 195 ม.9 บ้านแหลมโพธ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก งบประมาณ 20,000 บาท เปลี่ยนหลังคาพร้อมสร้างห้องน้ำ
3. นางศรีเมือง ศรีไตรรัตน์ บ้านเลขที่ 44 ม.9 บ้านวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก งบประมาณ 40,000 บาท ดำเนินการสร้างใหม่

ทั้งนี้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการซ่อมสร้างบ้านช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง