ม.พะเยา ส่งเสริมนวัตกรรมดนตรีพื้นเมืองล้านนาสู่สากล

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาความรู้และเทคนิคการเล่นดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ กล่าวเปิดโครงการ และมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจากศิลปินล้านนาระดับประเทศ ครูแอ๊ด(เดอะสะล้อ) ภานุทัต อภิชนาธง ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นและผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา โดยเฉพาะเทคนิคการสีสะล้อ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์ของชาวล้านนาอย่างชัดเจน

อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางเครื่องดนตรีสำหรับการเล่นรวมวง ให้ถูกต้องตามหลักและเกิดความสวยงามในขณะบรรเลง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ที่เล่นดนตรีพื้นเมืองล้านนา และปลูกจิตสำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบและเข้าใจในวิถีชีวิตแบบล้านนาผ่านกิจกรรมไหว้ครูดนตรีพื้นเมือง

 

ในช่วงท้ายครูแอ๊ดได้โชว์นวัตกรรมดนตรีพื้นเมืองล้านนาสู่สากลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับชม(คลิกลิงค์เพื่อรับชมโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือจัดอบรมในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 และจะมีการจัดเวทีแข่งขันดนตรีพื้นเมืองล้านนาอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา เพื่อวัดผลการพัฒนาเทคนิคการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองล้านนาจากการเข้าร่วมอบรมโครงการฯ ครั้งที่ผ่านมาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการฯ