องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.จัดประกวดกล้วยไม้ ภายในงาน “กล้วยไม้งามแห่งทุ่งทะเลแก้ว”


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย นางสาวจุฑามาศ พิลาดี ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายธนวัฒน์ รอดขาว นายบุญต้น สุเทพ นางนงลักษณ์ ชูพันธ์ นางสาวจิรนันท์ ตาคำ นายอรรถนพ มากสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมให้คะแนนการประกวดกล้วยไม้งาม ภายในงาน กล้วยไม้งามแห่งทุ่งทะเลแก้ว ซึ่งจะจัดในระหว่าง วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2562

เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ของเกษตรกรที่เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ Siam Orchid Center ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในระดับพื้นที่สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการตลาดแก่เกษตรกรรวมไปถึงการสร้างรายได้ เพิ่มให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง