สสจ. ตาก ยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 5 ดาว ระดับประเทศ

ผลตัดเลือก สสช. 115 แห่ง เหลือ 2 แห่ง ผลปรากฏว่า สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)บ้านกิ่วห้าง อำเภออุ้มผาง และ สสช.เกร้คี อำเภอท่าสองยาง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว นับเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย

นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวภายหลังเดินทางไปร่วมเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จังหวัดตาก ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ว่า เผยสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง บ้านกิ่วห้าง อำเภออุ้มผาง และ สสช.เกร้คี อำเภอท่าสองยาง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติด 5 ดาว นับเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยโดยผลการตัดเลือกมาจาก สสช. 115 แห่ง ในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดตาก

นายแพทย์ จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาก มีนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดตาก ปีนี้ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง (สสช.กิ่วห้าง อำเภออุ้มผาง และ สสช.เกร้คี อำเภอท่าสองยาง) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และใกล้บ้าน อาทิเช่น การจัดระบบห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องตรวจวินิจฉัยโรค ห้องส่งเสริมสุขภาพ มุมพัฒนาการเด็ก การพัฒนาห้องน้ำเสมอภาค เป็นต้น โดย อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน

รายงานแจ้งว่า เป็นผลการประเมินและรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด ได้ออกประเมินรับรองในระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดตากทั้ง 115 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี

โดยสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว นับเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่มีการประเมินสถานบริการสาธารณสุขชุมชนด้วยเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และในเดือนกรกฎาคม 2562 จะมีการสุ่มประเมินและรับรอง โดยคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพ ต่อไปในอนาคต

สยเกษม แหงมงาม ภาพ/ผีข่าว