จังหวัดตาก เจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ-นายชัยคม ศกุนรักษ์ ประธาน LIMEC Connectivity -พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก-นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก- นายปรีดา แก้วเกตุ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดตาก( สภาอุตสาหกรรม-หอการค้าและชมรมธนาคาร) -ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-แม่สอด ร่วมแถลงข่าวเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษตาก

จังหวัดตากเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโครงการการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 th – LIMEC Internationat Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS โดยมีภาครัฐ-เอกชน-สื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าว กว่า 80 คน

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่าตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregional (GMS) 6 ประเทศซึ่งประกอบด้วย ไทย-เมียนมา-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม-และจีนตอนใต้(ยูนานและกว่างซี) เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้า-การลงทุน และการพัฒนาภูมิภาค และเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการค้า การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร- การลงทุนภาคบริการ ยกระดับค่าครองชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

ผ่านกลยุทธ 3 ด้าน ที่มีการเชื่อมโยงกัน ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย – LIMEC Internationat Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทย ประกอบด้วยจังหวัดตาก-สุโขทัย-อุตรดิตถ์-เพชรบรูณ์-และจังหวัดพิษณุโลก- แขวงหลวงพระบาง/แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว- และรัฐกะเหรี่ยง/รัฐมอญ สหภาพเมียนมา คือความร่วมมือของ LIMEC บนระเบียงเศรษฐกิจ 3 ประเทศ จึงจัดการประชุมร่วมกัน โดยจังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดการประชุมระหว่างวันที่ 19- 22 มิถุนายน 2562 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดในพื้นที่ กว่า 250 ล้านบาท ทั้งการท่องเที่ยว-การเจรจาจับคู่ธุรกิจและอื่นๆ

พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก กล่าวถึงการเตรียมการรักษาความปลอดภัย(รปภ.)ให้ผู้ร่วมประชุม ว่า กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก มีความพร้อมด้าน รปภ.และจัดกำลังอย่างเต็มที่ รวมทั้งการจัดระบบการจราจร

นายชัยคม ศกุนรักษ์ นายกสมาคมภาคธุรกิจ ในฐานะ ประธาน LIMEC Connectivity กล่าวว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) จะได้รับประโยชน์อย่างมากในการจัดการประชุม LIMEC ครั้งที่ 5 ใน อ.แม่สอด จ.ตาก และจะเกิดผลทางธุรกิจต่อเนื่อง ทั้งการค้า-การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพของนครแม่สอด

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ร่วมแถลงข่าว ทุกคนยืนยันในความพร้อม ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 5 th – LIMEC Internationat Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

ซึ่งนอกจากนี้ยังจะมีการเปิดบูช ร้านค้า การแสดงสินค้า วัฒนธรรม ประเพณี – การจำหน่ายสินค้าถิ่น สินค้าไทย และสินค้า OTOP ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และท้องถิ่น เป็นวงกว้าง โดยในส่วนของผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-แม่สอด ที่รับผิดชอบสถานที่จัดการประชุมยืนยันในความพร้อม 100 %

และในส่วนของหอการค้าจังหวัดตาก และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ก็สนับสนุนในเรื่องของบุคลากร- และความร่วมมือด้านข้อมูลทางวิชาการ การค้า-การลงทุน และปัจจัยบวกต่างๆของพื้นที่เขตพัฒนเศรษฐกิจพิเศษตาก

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว