จังหวัดตาก เปิดงานกิจกรรม เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน เปิดกิจกรรม วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 จังหวัดตาก โดยมี นายศรีสิทธิ์ ชิยานุพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมนำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งในวันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เกิดขึ้นได้สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 โดยทรงรับสั่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในในขณะนั้น ให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเกิดขึ้นและหลังจากนั้นได้มีการนำแนวทางการดำเนินงานจากแนวพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาปรับใช้ซึ่งประสบผลสำเร็จจนกรมส่งเสริมสหกรณ์นำไปขยายผลดำเนินการทั่วประเทศและจัดในวันที่ 7 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

โดยกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนในระดับจังหวัด ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย นิทรรศการ การจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนการสหกรณ์ในโรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทานและโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหมวดผลงานได้แก่การประกวดร้องเพลงสหกรณ์ระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้หัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดและนำสู่การพัฒนาสหกรณ์นักเรียน การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาสายใต้หัวข้อสหกรณ์ในโรงเรียนของฉันและมัธยมตอนต้นในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดนำสู่การพัฒนาสหกรณ์นักเรียน เป็นต้น

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น