อบจ.อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 – 2565


วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ. ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาคมรวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการและ แนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมปรึกษาหารือบูรณาการโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำมาซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันมีกำหนดระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) และต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน