รองนายแพทย์ สสจ.ตาก เผยสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว นับเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยนายสุพร กาวินำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการวิชาการ) ร่วมเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จังหวัดตาก ปี 2562


ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวให้ได้มาตรฐาน 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ บริหารดี ประสานงานดี บุคลากรดี บริการดี และประชาชนสุขภาพดี โดยมีผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด รวมทั้งนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ ทุกแห่ง เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เนื่องจากเน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษา และเป็นกลไกที่คุ้มค่าส่งผลให้เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน


ซึ่ง นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาก มีนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดตากทั้ง 115 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง (สสช.กิ่วห้าง อำเภออุ้มผาง และ สสช.เกร้คี อำเภอท่าสองยาง) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 5 ดาว 5 ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และใกล้บ้าน อาทิเช่น การจัดระบบห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องตรวจวินิจฉัยโรค ห้องส่งเสริมสุขภาพ มุมพัฒนาการเด็ก การพัฒนาห้องน้ำเสมอภาค เป็นต้น โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
ผลการประเมินและรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด

ซึ่งคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด ได้ออกประเมินรับรองในระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดตากทั้ง 115 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี โดยสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว นับเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่มีการประเมินสถานบริการสาธารณสุขชุมชนด้วยเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

ในเดือนกรกฎาคม 2562 จะมีการสุ่มประเมินและรับรอง โดยคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น