ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดพิษณุโลก รายงานสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 2 มกราคม 2562 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต มีผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวโรงพยาบาล 8 ราย แบ่งเป็นชาย 4 ราย หญิง 4 ราย อำเภอพรหมพิราม ผู้บาดเจ็บ 2 ราย อำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้บาดเจ็บ 5 ราย อำเภอเนินมะปราง บาดเจ็บ 1 ราย

ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดได้แก่ การตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่  รถจักรยานยนต์ ประเภทสถานที่เกิดขึ้นปฏิเสธสูงสุดได้แก่ เส้นทางถนนในพื้นที่องค์การส่วนตำบล หรือเส้นทางในหมู่บ้าน

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สะสมวันที่ 27 ธันวาคม 2561- 2 มกราคม 2562 ( รวม 7 วัน) เกิดอุบัติเหตุ 86 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 86 ราย เพศชาย 64 รายเพศหญิง 22 ราย อำเภอที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตได้แก่ อำเภอนครไทย อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม