เชียงราย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มอบบ้านหลังใหม่ 4 หลัง ให้เด็กยากไร้

วันที่ 10 เมษายน 2567 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในพื้นที่การทำงานจังหวัดเชียงราย ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมี นายหิรัญกฤษฎิ์ นุ่มประไพ ปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายสุรศักดิ์ ทวีอภิรดีไข่มุก นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จังหวัดเชียงราย คณะผู้นำในชุมชน และนายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล ประธานกรรมการบริหารโครงการ นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค

โดยลงพื้นที่มอบบ้านให้กับเด็ก จำนวน 4 หลัง ซึ่งเป็นบ้านของ 1.ด.ช.ประไณย แซ่ลี 2.ด.ช.ไกรสรรณ แซ่ย่าง 3.ด.ช.ยาแต ลาหู่ 4. ด.ญ.สุมาลี ดังเซ พร้อมสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ช่างสำหรับครอบครัวเพื่อประกอบชีพ ให้เด็กได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย มีอาหารลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

โครงการกองบุญกู้วกฤติเพื่อชีวิตเด็ก เป็นการช่วยเหลือแก่เด็กบางรายที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นพิเศษและต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางเป็นการเร่งด่วน เด็กมีความเจ็บป่วย และจำเป็นต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  เด็กที่อาศัยตามลำพังไม่มีผู้ใหญ่ดูแลต้องหาเลี้ยงตนเอง เด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย ที่ชรา และเด็กที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วย เด็กแต่ละรายจะได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 3 ปี ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น