จังหวัดตาก ฝนตกชายแดนเริ่มส่งผลดี ลดผลกระทบช้างขาดแคลนอาหารจากภัยแล้ง

พื้นที่ชายแดน ด้านอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เริ่มมีฝนตก ลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลดี ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่การเกษตร ซึ่งรวมทั้งปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อช้าง ในพื้นที่ ทำให้สามารถลดผลกระทบการขาดแคลนอาหาร ของช้างได้มากขึ้น ช้างมีอาหารเพียงพอมากยิ่งขึ้น

นายอดิศร พรไพสณฑ์ อายุ 27 ปี เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวบ้านเพาะช้าง บ้านยะพอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยแล้ง ในห้วงที่ผ่านมา ถือว่าส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของช้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ปัจจุบัน ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ช้างแดน ทำให้แหล่งอาหารของช้าง ทั้งต้นไผ่ ต้นกล้วยและต้นหญ้าเนเปียร์ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของช้าง เจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์ ทำให้ช้างมีแหล่งอาหาร เพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องนำไปเลี้ยงในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ช้างยังสามารถเล่นสปา จากโคลนในแหล่งน้ำ ธรรมชาติได้ ทำให้ช้างผ่อนคลายไม่เครียด นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ทั้งการพาช้างเล่นสปา และให้อาหารช้าง

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวบ้านเพาะช้างในพื้นที่หมู่บ้านยะพอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปัจจุบันมีช้างอยู่ในการดูแล จำนวน 8 เชือก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ของพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกอญอ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น เพื่อไม่ให้มีการนำช้างไปเร่ร่อน ในเมืองหลวง ทำให้เสี่ยงอันตรายต่อช้าง โดยจัดมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกิจกรรมทั้ง การให้อาหารช้าง สปาโคลนช้างอาบน้ำช้าง ทำโป่งดิน ปลูกพืชอาหารช้าง ทำสมุนไพรสำหรับช้าง และการเก็บขี้ช้าง เพื่อให้กระตุ้นการให้ความสำคัญของช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติ นิยมร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น