ป.ป.ช.ฟันอดีตเภสัชกร ซี 9 รพ.พุทธชินราช ซื้อยาแพง-ล็อคสเปกเอกชน เรียกผลประโยชน์

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด อดีตเภสัชกร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับ 9 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก กรณีจัดซื้อยาแพงกว่าท้องตลาด และสั่งซื้อยาโดยที่ปริมาณมาากยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจัดซื้อ สั่งซื้อยาเฉพาะบางกลุ่มบริษัท และเรียกรับผลประโยชน์

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อ ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ความคืบหน้ากรณีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยัง ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และ ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี รวมถึงส่งรายงาน เอกสาร และความเห็น ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแล้ว

Cr: isranews .org