พิษณุโลก เปิดเทศกาล”นั่งแคร่ แช่น้ำ แควน้อย ” 500 ซุ้ม สิ้นสุดเมษายน นี้ (คลิป)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าเขิ่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดเทศกาล”นั่งแคร่ แช่น้ำ แควน้อย” โดยมีนายปราโมทย์  เมืองเปรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการท่องเที่ยวตำบลคันโช้งและชาวตำบลคันโช้ง  อำเภอวัดโบสถ์  700 ครัวเรือน กำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยว นั่งแคร่  แช่น้ำแควน้อย  ปีนี้ได้มีการจัดทำซุ้มนั่งริมน้ำแควน้อย จำนวน 500 ซุ้ม  และร้านอาหาร จำนวน 60 ร้าน  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

การจัดกิจกรรมนั่งแคร่  แช่น้ำแควน้อย  มุ่งเน้นให้เกิดกาพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว นั่งแคร่  แช่น้ำแควน้อย    ในพื้นที่ตำบลคันโช้ง  ให้เป็นที่รู้จักนักของท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอวัดโบสถ์และจังหวัดพิษณุโลก

ประการสำคัญเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวตำบลคันโช้งและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงว่างจากการทำเกษตรกรรม จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2567 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  นายอำเภอวัดโบสถ์  หัวหน้าส่วนราชการ   โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่ได้เป็นประธานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ผลักดันจนทำให้ชาวบ้านสามารถจัดกิจกรรมท่องเที่ยว นั่งแคร่ แช่น้ำแควน้อย ในปี 2567 สำเร็จ   รวมทั้งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน  ที่ท่านได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้