พะเยา กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก

กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี (หนองเล็งทราย) ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยซึ่งเคยมีประโยชน์ในรูปปู่ย่าตายายเพื่อให้ลูกหลานได้ทำการอนุรักษ์สืบทอดต่อไปในเรื่องของการใช้แรงงานควายตลอดจนสืบสานวิถีชีวิตคนวิถีชีวิตควายไปสู่ควายไทยมรดกไทยมรดกโลก

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญควาย การดื่มนมควาย การเลี้ยงขันโตกควาย กิจกรรมสาธิตการใช้ควายไถนา รวมทั้งกิจกรรมเสวนาชีวิตคนเลี้ยงควาย กิจกรรมตรวจสุขภาพควาย เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย ที่ทางกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี หรือหนองเล็งทราย ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิถีคนกับควายพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากพื้นที่

ซึ่งทางกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา ที่ยังคงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงควายไทย เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและระลึกถึงบุญคุณของวัวควายที่ในอดีตสมัย ปู่ย่า ตายาย ที่ใช้แรงงานควายในเรื่องของการเกษตร การขนส่งสินค้า

โดยกิจกรรมในงานวันอนุรักษ์ควายไทยดังกล่าวนั้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่ยังมุ่งเน้นให้เยาวชน ได้ทำการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิตคนกับควายให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป