องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดพะเยา

วันที่ 31 พ.ค. 2562 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะ กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้เดินทางมาที่ จ.พะเยา เพื่อตรวจโรงเรียนเยี่ยมบุคลากร และนักเรียน รวมถึงการดำเนินงาน ในโครงการกองทุนศึกษา ที่ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโครงการ ให้การต้อนรับ และรายงานการดำเนินงาน ตามโครงการฯ


โดยจังหวัดพะเยา มีโรงเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 , โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และโรงเรียนบ้านสระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2โดยผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้มีการนำเสนอผลสำเร็จ จากการดำเนินงานตามโครงการกองทุนศึกษา และโครงการที่กำลังดำเนินการในปีการศึกษา 2562 ให้องคมนตรีรับทราบ


สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา ก่อตั้งขึ้นโดย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีกระแสพระราชดำรัส กับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี เพื่อดำเนินการด้านการศึกษา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนและครู โดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรี ดำเนินการจัดตั้ง โครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือน ก.พ.2555 เพื่อสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน เริ่มพัฒนากายภาพโรงเรียนให้พอแก่การเรียนการสอนตามสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ และไม่ให้ห่างจากโรงเรียนในเมืองเกินไป พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครู รวมทั้งการให้สวัสดิการแก่ครูด้วย