เครือข่ายแม่หญิงพะเยา รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

มูลนิธิเพื่อนหญิง เครือข่ายแม่หญิงพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านต๋อมร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ตามโครงการ บ้านปลอดบุหรี่ พ่อจ๋าบุหรี่ทำร้ายทำลายครอบครัว โดยมีขบวนรณรงค์เพื่อที่จะให้มีการลดการสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ขบวนรณรงค์ที่ประกอบด้วยนักเรียน ครู เครือข่ายมูลนิธิเพื่อนหญิง ชาวบ้าน อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันทำการเดินรณรงค์เพื่อให้ลดละเลิกบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่สากล ที่ทางมูลนิธิเพื่อนหญิง เครือข่ายแม่หญิงตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ เป็นการรณรงค์ให้ไม่สูบบุหรี่ หลังสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรี เยาวชนเด็ก และครอบครัว ที่ต้องเผชิญกับการสูบบุหรี่หรือยาสูบทั้งในรูปแบบของการเป็นผู้สูบนักสูบมือหนึ่งหรือผู้ที่สัมผัสควันบุหรี่ เข้าไปในร่างกายที่ถือเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจากข้อมูลสถิติพบว่า ปัจจุบันมีผู้ได้รับผลกระทบจากพิษภัยของบุหรี่ ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับผลกระทบจากการที่สัมผัสกับผู้ที่สูบบุหรี่ หรือเรียกว่าผู้สูบมือ 1 จึงทำให้สถานการณ์พิษภัยของบุหรี่เกิดกับผู้หญิงและเด็กเพิ่มขึ้น จึงได้มีการที่จะร่วมกันรณณรงค์ เพื่อที่จะให้พ่อบ้านได้มีการเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากกระทบกับเด็กเยาวชนในครอบครัว

โดยกิจกรรมได้จัดให้มีขบวนรถณรงค์การลดละเลิกบุหรี่ การเสวนาในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้มีการตรวจตราบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่นห้ามร้านค้าแบ่งขาย หรือขายบุหรี่ให้กับเด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี กำชับตรวจสอบพื้นที่ปลอดบุหรี่ ในหน่วยงานหรือชุมชน รวมทั้งให้สนับสนุนการส่งเสริมและคิดนวัตกรรมใหม่ ที่ให้ชาวบ้านสามารถที่จะเลิกบุหรี่โดยการนำกิจกรรมต่างๆเข้ามาช่วยเหลือต่อยอด โดยในวันนี้ได้มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการรณรงค์เป็นจำนวนมาก