พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช  จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 โดยมี แพทย์หญิงสาวิตรี ตันเจริญ ประธานคณะกรรมการ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชนปลอดบุหรี่ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมกิจกรรม


ตามที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้ทุก วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น
วันงดสูบบุหรี่โลก รัฐบาลทุกประเทศต่างร่วมสร้างความตระหนัก ถึงผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปี 2562 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์


ตามคำขวัญ คือ “บุหรี่เผาปอด” โดยเน้นผลกระทบการสูบบุหรี่ต่อปอด เพราะเพียงแค่สูดควัน
บุหรี่เพียงครั้งเดียว สารพิษนับร้อยในควันบุหรี่ก็เริ่มทำความเสียหายให้แก่ปอดทันที และควันบุหรื่
ยังทำลายทุกอวัยวะของร่างกายอีกด้วย
ในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 เครือข่ายจิตอาสา โรงพยาบาล และชุมชน
ปลอดบุหรี่ ร่วมมือร่วมแรงจัดกิจกรรมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ได้แก่ การคัดกรอง ค้นหา ช่วยเลิกบุหรี่ในบุคลากร อสม. พนักงาน
สถานประกอบการ และชุมชน เช่น ในโรงแรมท็อปแลนด์, โรงแรมเรือนแพ, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก เป็นตัน

กิจกรรมรณรงค์ในโรงพยาบาลประกอบด้วย การเรียนรู้ข้อมูลบุหรี่ ตอบคำถามลุ้นรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน ตลอดจนการออกบริการคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก 4 ขบวน ภายในโรงพยาบาลและชุมชน ได้แก่ จุดบริการที่ Heatth Plaza, เรือนพักญาติ, ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก และศูนย์สุขภาพเมือง และ การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากภาคเครือข่ายในโรงพยาบาล,ชุมชน และเครือข่ายคณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนต่อไป